Algemene voorwaarden

ACHTERGROND INFORMATIE

Media, ze zijn er altijd en overal! YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook, Whatsapp… Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Chat je nu veilig of zit er een addertje onder het gras? Media is net als de jungle: Spannend, uitdagend, van alles te ontdekken en te beleven, maar soms schuilt er ook gevaar! Een hele klus dus, dat ontdekken van media. Praten daarover helpt!

MEDIAJUNGLE is een bordspel in combinatie met een web-app die helpt het gesprek over media- en internetgebruik op te starten. Door MEDIAJUNGLE te spelen krijg je antwoorden op vragen uit de jungle van de media die jou kunnen helpen daarin te overleven.

Het spel is bedacht door Niels Bloembergen van Stichting REIK in Leeuwarden en Anke van Breugel van stichting ASVZ in Sliedrecht, beiden instellingen bieden zorg aan mensen met een beperking en MEDIAJUNGLE is in gezamenlijkheid van deze instellingen ontwikkeld. Dit met financiële steun van MEDIAWIJZER die ook de methodiek ontworpen heeft.

Sinds 2020 wordt MEDIAJUNGLE geëxploiteerd door N. Bloembergen en Klare Koek.

GEBRUIKSVOORWAARDEN


I. Omschrijving

MEDIAJUNGLE is een spel waarmee spelers, aan de hand van vragen, filmpjes, stellingen, doe-opdrachten, etc., geprikkeld worden tot een dialoog. Naast het bordspel op de website wordt er een complete online tool, de web-app, met de gelijknamige naam MEDIAJUNGLE geleverd.

Gebruik van de MEDIAJUNGLE en de web-app brengt het gesprek over mediagebruik op een natuurlijke en speelse wijze opgang. Deelnemers ontdekken hierdoor dat ze niet alleen zijn met hun vragen en problemen over de jungle van de media en hoe ze daar mee om kunnen gaan.


II. Aanschaf

De kosten voor gebruik van het spel staan op de website (https://mediajungle.eu/). De eenmalige betaling, zoals aangegeven op de homepage, geeft recht op toegang tot en gebruik van de web-app zolang de Mediajungle wordt uitgegeven.

· De uitgever kan eenzijdig beslissen te stoppen met ondersteuning en beschikbaarheid van de web-app. In dit geval blijft de web-app nog 12 maanden na aankondiging van het stopzetten van de dienstverlening online beschikbaar voor gebruikers.

· De uitgever kan ten aller tijde overgaan tot een ander licentiesysteem. De koper behoudt de toegang tot de op dat moment huidige functies binnen de app. Uitgever kan nieuwe functionaliteiten toe te voegen waar de koper vanaf dat moment geen aanspraak op kan maken.

Betaling kan plaatsvinden:

 • Na bestelling via de website (telebankieren)
 • Na ontvangst van een factuur (betalingstermijn 14 dagen)

Levering vindt plaats na ontvangst van de betaling.


III. Hoe gebruiken?

Het materiaal wordt beschikbaar gesteld via een browser zoals Chrome, Safari of Edge (MEDIAJUNGLE is op deze webbrowsers getest). Om zeker te zijn van volledige toegang tot en gebruik van de MEDIAJUNGLE web-app zal je over een van deze webbrowsers moeten beschikken, het liefst over de meest recente versie daarvan.

Vanzelfsprekend zal je ook moeten beschikken over een internetverbinding. De uitgever van MEDIAJUNGLE levert geen toegang tot het internet en is evenmin aansprakelijk voor het ongestoord of ongehinderd gebruik daarvan.

Om de web-app te kunnen gebruiken moet je na aanschaf van het spel het volgende doen:

 • Ga naar de website van Mediajungle (http://mediajungle.eu/)
 • Ga akkoord met gebruiksvoorwaarden.
 • Voer de activatiecode in die je samen met het spel hebt ontvangen.

Na invoering van een juiste code ontvang je toegang tot de MEDIAJUNGLE App:

 • Kies de karakters waarmee je wilt spelen.
 • Klik op voor Start.
 • Draai aan het rad en volg de instructies op het scherm.
 • De getoonde content nodigt je uit om de dialoog te starten.


IV. Gebruik, rechten, opschorting & einde gebruik

 1. Alles aan (beeld)materiaal, applicaties enzovoorts dat toebehoort aan MEDIAJUNGLE is uitgebracht door en blijft eigendom van de uitgever.
 2. Niets van MEDIAJUNGLE mag zonder toestemming van de uitgever overgedragen, gebruikt, ter beschikking gesteld of geopenbaard worden, anders dan in deze gebruiksvoorwaarden bepaald is.
 3. Van MEDIAJUNGLE of onderdelen hiervan mag zonder schriftelijk toestemming van de uitgever niets worden vermenigvuldigd, voor welk doel dan ook.
 4. Evenmin is het toegestaan het materiaal zodanig te gebruiken dat er sprake is van een inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, privacy of andere rechten.
 5. In het geval dat er sprake is van een redelijk vermoeden van enig inbreuk behouden wij ons het recht de toegang tot de web-app voor de betreffende gebruiker tijdelijk te blokkeren en eventueel definitief te beëindigen. Indien mogelijk wordt de gebruiker hier vooraf over geïnformeerd.
 6. Het tijdelijk blokkeren of definitief beëindigen van de mogelijkheid van gebruik van het account geeft geen recht op enige compensatie in geld of anderszins.


V. Garantie, beperkingen gebruiksmogelijkheden & duur

De uitgever van de MEDIAJUNGLE heeft de verplichting op zich genomen om alles wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden om het ongestoorde gebruik van de MEDIAJUNGLE mogelijk te maken.

De uitgever kan echter geen absolute garanties voor geven voor het ongestoorde gebruik omdat (technische) storingen, al dan niet ten gevolge van inbreuken (hacks) nu eenmaal mogelijk zijn. Daarnaast zal het spel in verband met onderhoud en aanpassingen tijdelijk uit de lucht kunnen zijn. Wij vragen op voorhand begrip hiervoor.

Mediajungle wordt minimaal 1 keer per kwartaal aangevuld met nieuwe vragen, stellingen en opdrachten.

Bij aanschaf van de MEDIAJULGLE garanderen wij dat de Applicatie in elk geval tot 12 maanden na aanschaf bruikbaar blijft .


VI. Gegevens, privacy

Bij het gebruik van de MEDIAJUNGLE web-app en het spel worden er geen privacy gevoelige gegevens van gebruikers opgeslagen.

Wanneer je iets besteld, hebben wij je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Wij gaan natuurlijk zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens en zorgen dat deze veilig blijven. Wat wij precies met je gegevens doen kun je lezen in onze Privacy verklaring


VII. Dislcaimer

Het gebruik van het spel is voor eigen risico. Wij geven geen garantie:

 • dat de MEDIAJUNGLE zal voldoen aan je eisen of verwachtingen
 • dat de MEDIAJUNGLE ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van de MEDIAJUNGLE mocht lijden, behalve voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van aan de zijde van de uitgever.

De uitgever is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) het tijdelijk niet kunnen bereiken van de website en spelen van het spel, bijvoorbeeld vanwege onderhoud of storingen.


SLOTBEPALINGEN

De uitgever stelt het op prijs suggesties tot aanvullingen, op- en aanmerkingen of elke andere vorm van feedback van gebruikers te ontvangen. Hiervoor gebruik gemaakt worden van de contactgegevens op de website. ( http://mediajungle.eu/ )

Eventuele intellectuele eigendomsrechten die op die suggesties of het eigen materiaal dat je met ons deelt, op welke manier dan ook ontstaan of daaraan verbonden zijn, worden aan de uitgever overgedragen. Je hebt daarvoor geen recht op enige (geldelijke) vergoeding of tegenprestatie in welke vorm dan ook en ook zie je er van af om die op enige manier af te dwingen.

Wanneer je bedreigingen in de beveiliging of hacks waarneemt stellen wij het ook prijs wanneer dit aan ons wordt doorgegeven. Bij voorbaat dank!

Op (geschillen over) deze overeenkomst en het gebruik van MEDIAJUNGLE is het Nederlands recht is van toepassing.Mediajungle
Is toegevoegd aan de winkelwagen!